Hoppa till innehåll

Frågor och svar om införandet av tillståndsparkering i Eriksberg

Nu börjar förberedelserna inför införandet av tillståndsparkering i garagen i Eriksberg hösten 2024.
 

Undrar du vad tillståndsparkering är och varför vi övergår till denna parkeringsform?

– Kolla på filmen!

 

Vad händer i höst för de hyresgäster som hyr fast parkeringsplats i något av Bostadsbolagets garage i Eriksberg?

Alla som hyr en parkeringsplats kommer att få en uppsägning av sitt avtal för parkering under hösten. Hyresgästen erbjuds samtidigt att teckna ett nyttjanderättsavtal för tillståndsparkering i samma garage som tidigare.

Kan de som hyr parkeringsplats på Eriksberg alltid vara säkra på att hitta en plats i sitt garage när tillståndsparkering har införts?

Ja, vi kommer inte utfärda fler tillstånd än det finns parkeringsplatser i aktuellt garage. Om det trots allt skulle saknas plats, så beror det på att en obehörig ställt sig på parkeringsytan. Det åtgärdas av bevakningsföretaget genom bötfällning.

Vilka fördelar har tillståndsparkering för hyresgästen?

• Fler kan få tillgång till laddpunkter i våra garage
• Garaget kan lättare underhållas
• P-ytorna blir mer flexibla vilket gör att vi kan tillgodose nya behov som hyresgästerna har
• Det blir en genomtänkt placering av laddpunkter ur ett brandsäkerhetsperspektiv
• Det kommer ske rondering av ett bevakningsföretag vilket ökar tryggheten och minskar risken för stölder

Varför övergår Bostadsbolaget från fasta parkeringsplatser till tillståndsparkering i Eriksberg?

Tillståndsparkering är en grundförutsättning för att skapa en flexibilitet i användningen av våra parkeringsytor, så att vi, i takt med att våra hyresgästers behov ändras, kan använda ytorna på ett effektivt sätt och enkelt kan tillgodose nya önskemål.

Till exempel ser vi att det är en stor efterfrågan på fler laddpunkter för elbil i Eriksberg. För att kunna bygga ut ladd-infrastruktur på ett ekonomiskt hållbart sätt för våra hyresgäster, behöver de nyttjas av flera.

Att dela på laddstolparna tror vi inte är några problem då laddning inte sker hela tiden utan lite då och då. Därför ska den som laddar sin bil ställa sig på en vanlig plats när man laddat klart så att laddplatsen blir tillgänglig för andra. På detta vis maximerar vi nyttan med stolparna. När vi installerar fler laddstolpar tar vi platser i anspråk, vilket gör att antalet ”vanliga” parkeringsplatser blir färre. Skulle vi enbart ha laddplatserna som tillståndsplatser så skulle inte de vanliga platserna räcka till. Men genom att införa tillstånd på hela parkeringsytan så uppstår en flexibilitet där vi både kan erbjuda laddplatser och samma antal parkeringsplatser för de som ej behöver ladda. Därför måste vi alltså frångå de fasta parkeringsplatserna men behöver inte minska antalet hyresgäster som kan parkera i garagen.

Samtidigt passar vi på att se över placeringen av laddpunkterna ur ett säkerhetsperspektiv, det vill säga att de behöver vara samlade nära garageutfarten.

Hur kommer avtalsbytet att gå till?

• För att genomföra avtalsbytet kommer Bostadsbolaget att skicka ut ett brev till berörd hyresgäst. Brevet innehåller:
1. information om varför vi inför tillståndsparkering och vad hyresgästen behöver göra
2. en uppsägning av hyresgästens nuvarande avtal för p-plats
3. det nya nyttjanderättsavtalet för tillståndsparkering
4. ett frankerat svarskuvert

• Om hyresgästen vill fortsätta att parkera i garaget ska hen skriva under ett exemplar av bifogat ”nyttjanderättsavtal för tillståndsparkering” och skicka tillbaka det till i bifogat svarskuvert inom 10 dagar. Det andra exemplaret behåller hyresgästen.

• Fram tills att nyttjanderättsavtalet börjar gälla enligt datum i informationsbrevet har hyresgästen kvar sin nuvarande fasta parkeringsplats.

• Vill hyresgästen inte längre ha kvar sin parkeringsplats så ska hen stryka ett streck över avtalet och returnera till oss inom en i bifogat svarskuvert inom 10 dagar. Därefter får hyresgästen en bekräftelse på uppsägningen.

Vad ska hyresgästen göra för att fortsätta hyra sin parkeringsplats?

Hyresgästen kommer att få ett utskick från Bostadsbolaget som innehåller information, uppsägning av befintligt avtal samt ett nytt avtal. Om hyresgästen vill fortsätta att parkera i garaget ska hen skriva under ett exemplar av ”nyttjanderättsavtal för tillståndsparkering” och skicka tillbaka det i bifogat svarskuvert så det är oss tillhanda inom 10 dagar. Det andra exemplaret behåller hyresgästen.

Kommer hyran på parkeringsplatsen att höjas i samband med avtalsbytet?

Nej, nuvarande hyreskostnad för hyresgästens parkeringsplats (2023) kommer gälla även för parkeringsplatsen och parkeringstillståndet under 2024. Däremot kommer prismodellen ändras för dem som nyttjar elladdning. Mer information kring hur den modellen ser ut kommer att kommuniceras under 2024 när vi har leverantörsavtal klara.

När börjar det nya avtalet att gälla?

Det står i informationsbrevet vilket datum som det nya avtalet börjar gälla efter sommaren 2024. Framtill dess är det det gamla avtalet med fasta parkeringsplatser som gäller. Så under mellanperioden parkerar man som vanligt på sin fasta plats.

Vilka parkeringsplatser berörs av avtalsbytet till tillståndsparkering?

I princip alla Bostadsbolagets parkeringsplatser i garage i Eriksberg berörs, även parkeringsplatser med befintlig laddpunkt. Platser med tillstånd för rörelsehindrade, omfattas dock inte och eventuellt berörda hyresgäster kommer att få separat information.

Går det att teckna tillståndsparkering för MC, husvagn eller annat fordon?

I dagsläget gäller parkeringstillstånd endast för personbil, men under 2024 kommer det gå att teckna tillstånd för MC/moped i Eriksberg. Observera att precis som tidigare gäller ett parkerat fordon per p-plats.

Hyresgästen har idag en egen parkeringsplats med laddpunkt. Vad händer vid skiftet från fasta platser till tillståndsparkering?

• De som i dagsläget har laddpunkt på sina fasta parkeringsplatser, kommer fortsatt ha tillgång till att ladda sin bil i garaget efter att tillståndsparkering har införts 2024. Däremot kommer man inte ha en egen laddpunkt på en fast parkeringsplats. Den hyresgäst som idag har en plats med laddpunkt kommer att erbjudas förtur att teckna avtal med den leverantör som tillhandahåller den kommande laddtjänsten.
• De nya laddpunkterna kommer att få nya placeringar i garaget så hyresgästerna kommer inte kunna ladda på samma parkeringsplatser som tidigare.
• När inte bilen laddas parkeras den på en vanlig plats utan laddpunkt, så långt det är möjligt. Hur detta regleras kommer framgå i avtalsvillkor samt genom skyltning på plats.
• Prismodellen kommer att förändras från en fast kostnad till en rörlig, vilken är knuten till mängden kWh man laddar. Man kommer betala för det man använder helt enkelt. Mer detaljerad information kommer att skickas till berörda hyresgäster kring detta.
• Hyresgästens befintliga avtal om laddtillstånd ersätts inte, utan är redan inkluderat i det nya nyttjanderättsavtalet som hyresgästen undertecknar.
• För att få tillgång till laddning behöver man teckna ett avtal med en extern leverantör som tillhandahåller betalningslösningen. Vilken leverantör det blir är i dagsläget inte beslutat, mer information kommer senare.

Om det bara finns parkeringsplats med laddmöjlighet ledig, kan man ställa sig där då även om man inte har en elbil?

Ja, då får man parkera där om man har tillstånd att stå i det garaget.

Kommer obehöriga att kunna ställa sig i garagen när tillståndsparkering är infört?

Det kommer precis som förut att krävas en bricka/tag för att komma in i garagen, och man kommer endast ha tillstånd till att parkera i just sitt garage, det vill säga man kan inte välja att parkera i vilket garage som helst. Det är också viktigt att inte släppa in någon obehörig. Skulle någon obehörig ställa sig i garaget trots allt, åtgärdas det av bevakningsföretaget som ronderar parkeringsgaragen.

Hur blir det för de hyresgäster som har större bilar/arbetsfordon om det inte finns en tillräckligt bred plats ledig?

Våra parkeringsplatser är avsedda för personbil och uppfyller standardmåtten för det, så tyvärr kan vi inte göra mer än så.

Kommer Bostadsbolaget överlåta garagen till någon annan aktör?

Angående överlåtelse av garagen så har vi inga planer på det. Vår avsikt är att Bostadsbolaget ska hantera tillståndsparkeringen och garagen själva.

Vad gäller för de med tillstånd för rörelsehindrade eller övriga som har svårt att röra sig?

Bostadsbolaget har ett antal platser i garagen på Eriksberg som är speciellt anpassade för rörelsehindrade. För att kunna få en sådan plats, behöver man ha ett tillstånd för rörelsehindrade utfärdat av Göteborgs Stad vilket man kan ansöka om. Utan detta tillstånd finns det tyvärr ingen möjlighet för Bostadsbolaget att godtyckligt kunna göra andra undantag.