REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

För entreprenörer och leverantörer

Upphandlingar

Information för dig som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör av varor och tjänster. Här får du tillgång till de lathundar, listor och tips som vi hänvisar till vid upphandlingar av projekt och ramavtal. I Bostadsbolagets miljöledningssystem ingår att ta miljöhänsyn vid upphandling. Vid tecknande av avtal har vi stor möjlighet att väga in leverantörers och entreprenörers miljöarbete. Därför finns här även dokumentation som kan användas som stöd för miljöarbetet i syfte att uppnå en godkänd miljöbilaga.

 

Dokument

Miljöbilaga

Med hjälp av miljöbilagan redovisar du som entreprenör/leverantör ert miljöarbete. Den gäller i cirka två år. Därefter begär vi in en uppdaterad bilaga vid behov. Om några större förändringar sker i ert miljöarbete eller miljöledningssystem under denna period, önskar vi naturligtvis ta del av dessa så snart som möjligt.

Sortering av byggavfall i Bostadsbolagets projekt ska ske i enlighet med Sveriges Byggindustriers basnivå. Mer information om hur byggavfall ska hanteras i Bostadsbolagets projekt hittas i bilagan Sammanställning byggavfall projekt. I samband med slutbesiktning rapporterar du som entreprenör in mängden byggavfall som uppkommit i projektet.
 
Fyll i nedanstående byggavfallsmall och skicka in till aktuell projektansvarig samt miljösamordnare Hanna Wiksten (hanna.wiksten@bostadsbolaget.se)
 
Mer information om byggavfall samt mall för inrapportering – Sammanställning byggavfall projekt
 
Mer information om Sveriges Byggindustriers resurs- och avfallsriktlinjer.

Här finns information om kraven vi ställer på våra entreprenörers och leverantörers arbete gällande arbetsmiljö och säkerhet.

Information om säkerhet och arbetsmiljö

Arbetsmiljöbilaga

 

Övrigt

Vi har tagit fram denna dokumentation som stöd för ert miljöarbete i syfte att uppnå en godkänd miljöbilaga. Miljöpolicyn är ett centralt dokument, som utgör grunden för ett företags miljöarbete. Den ska ta fasta på företagets omfattning och inriktning, så att den täcker in hela dess verksamhet. Miljöpolicyn ska vara känd av alla anställda och vara tillgänglig för allmänheten. Policyn fastställs av företagets ledning.

Följande bör beskrivas i en miljöpolicy:

 • Ett åtagande om ständig förbättring
 • Följa gällande miljölagstiftning och andra krav
 • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte
 • Ha fokus på sin faktiska miljöpåverkan.

Ovanstående punkter är krav som miljöledningssystemet ISO 14001 ställer på en miljöpolicy. Områden gällande åtagande om ständiga förbättringar och att följa miljölagstiftningen krävs också för att bli godkänd. Givetvis ska företaget även fokusera på sin faktiska miljöpåverkan. Detta innebär att en verksamhet baserad på energikrävande tillverkningsprocesser måste ha med energibesparing som en del i sin miljöpolicy.

Nedan följer exempel på punkter som kan finnas med i en miljöpolicy. Det är viktigt att miljöpolicyn är relevant för varje företag och inte är så allmänt skriven att den skulle kunna passa in på vilken organisation som helst.

 • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalier och transportområdet.
 • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.
 • Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vid inköp granska och utvärdera vi, de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och använder enbart miljöbilar i tjänsten.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Vid framtagandet av miljömål ska man utgå ifrån de områden som företaget påverkar miljön mest. Miljömålen ska utformas så att de uppfyller åtaganden i miljöpolicyn och vara fastställda av företagsledningen.

Målen bör vara:

 • Uppföljningsbara – använd nyckeltal som t.ex. X % av våra anställda ska ha genomgått en halvdags miljöutbildning senast xxxx-12-31. Det är viktigt att ha ett basvärde att utgå ifrån, så det går att mäta om målet har uppnåtts.
 • Tidsatta – när ska målet vara uppfyllt?

Nedan följer ett antal exempel på miljömål. Utse någon som är ansvarig för varje mål samt avsätta personella och ekonomiska resurser så att målen kan uppfyllas.

Inköp

 • Vi ska utbilda x antal inköpare i miljöanpassade inköp senast tidpunkt x.
 • Vi ska erbjuda våra kunder alternativa metoder/tjänster/produkter som är bra ur miljösynpunkt minst 5 ggr det här året.
 • Bjud in våra x största leverantörerna för samtal om vilka produkter som bör väljs ur miljösynpunkt senast tidpunkt x.

Kemikalier

 • Kartlägg kemikalieanvändningen och upprätta aktuell kemikalieförteckning senast x.
 • Ta fram säkerhetsdatablad för alla kemikalier och spara dem elektroniskt senast tidpunkt x.
 • Utred vilka kemiska produkter som inte behövs längre, vilka som kan ersättas av annan metod och vilka som kan ersättas med mindre farliga produkter senast tidpunkt x.
 • Ta fram miljövarudeklarationer för x procent av produktsortimentet/tjänstesortimentet senast tidpunkt x.
 • Få ner antalet tillbud/olyckor orsakade av spill eller utsläpp av kemikalier, som till exempel olja och bensin, men x procent per år.
 • Informera och utbilda hela personalen om kemikalier och farliga ämnen och regelverket som styr användningen.

Energi

 • Kartlägga energianvändningen (el och värme) i alla delar av verksamheten senast tidpunkt x.
 • X procent av energianvändningen ska komma från förnybara energikällor senast tidpunkt x
 • Minska elförbrukningen med x procent per år och anställd.
 • Minska energianvändningen per producerad enhet alternativt per lokalytsenhet med x procent per år.
 • Minska värmeförluster från produktion och lokaler med x procent per år.
 • Minska utsläppen av koldioxid med x procent per år.
 • All vår el ska vara märkt med Bra miljöval senast tidpunkt x.

Transporter

 • Upprätta en miljöstyrande transportpolicy senast tidpunkt x.
 • X procent av verksamhetens fordonspark ska vara miljöfordon senast tidpunkt x.
 • All personal ska ha genomgått en kurs i ecodriving senast tidpunkt x.

Avfall

 • Kartlägg mängd och avfallsslag som genereras per år samt möjligheterna att minska avfallsmängderna och öka återanvändning/återvinningen, senast tidpunkt x.Minska mängden avfall respektive farligt avfall med x procent per år, relaterat till produktionsmängd.
 • Utöka återanvändning och återvinning av avfall med x procent per år.

Källa: Miljömål för ständig förbättring – Länsstyrelsen i Västra Götalands län oktober 2004

Bostadsbolaget vill bidra till utvecklingen av hur man bygger och förvaltar för att över tid belasta miljö och hälsa så lite som möjligt. Våra hyresgäster ska vistas i hälsosamma miljöer. Försiktighetsprincipen ska gälla. För att säkerställa att vi undviker varor med ämnen förknippade med miljö- och hälsorisker använder vi oss av Byggvarubedömningen.

Alla varor som projekteras för, byggs in eller används i byggnad och andra konstruktioner ska kunna spåras inför framtida ombyggnader eller rivningar. Varje aktör och entreprenör ska för sådana varor, utföra registrering av varan i aktuellt projekt i Byggvarubedömningen. Varor som i Byggvarubedömningen är bedömd som ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” skall väljas i första hand. Är varan bedömd som ”Undviks” får den användas först efter skriftligt godkännande från beställaren och registrering ska kompletteras med mängd och placering i byggnaden.

 • Beställaren upprättar projektet i Byggvarubedömningen.
 • För åtkomst till Byggvarubedömningen krävs att Entreprenör har en licens/konto. https://byggvarubedomningen.se/om-oss/prislista—kund/
 • Ett kostnadsfritt konto, gällande i 14 dagar, kan skapas i Byggvarubedömningen inför anbudslämningen. (Endast för att titta – går ej att registrera varor i det kontot) www.byggvarubedomningen.se/skapa-konto
 • Beställaren kan erbjuda utbildning i Byggvarubedömningen om det finns önskemål om det.
 

Aktuella upphandlingar

Bostadsbolagets pågående upphandlingar visas på upphandlingar.nu där du även kan ladda ner förfrågningsunderlag.

Kontakta inköpsavdelningen på telefon 031-731 50 00 eller inkop@bostadsbolaget.se om du har frågor.
 

Fakturering

Vid fakturering ska nedan adress användas och fakturor ska märkas med resultatenhet samt namn på beställaren.

Bostadsbolaget
Box 5283
402 25 Göteborg


Organisationsnr: 556046-8562

Fakturor som ska skickas till något av våra dotterbolag, klicka här >>
 
Handbok - service i toppklass 2016-webb_Sida_1