Hoppa till innehåll

LINK Arkitektur arbetar vidare med Hammarkulletorget

Hammarkulletorget står inför en omfattande utveckling. Under våren 2021 genomfördes ett så kallat parallellt uppdrag där tre arkitektteam fick ge förslag på hur ett nytt torg kan gestaltas. Nu står det klart att det blir LINK Arkitektur som tilldelats uppdraget.

Illustration på förslag 3 på framtida utformning av HammarkulletorgetIllustrationsbild LINK Arkitektur

Ansvaret för att bygga om Hammarkulletorget ligger hos Bostadsbolagets systerbolag i koncernen – Framtiden Byggutveckling. De har nu valt ut förslaget från LINK Arkitektur, som samarbetar med Landskapslaget och Lindholmen restaurering. Förslaget ”Min plats på jorden” blir grunden för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Hammarkulletorget och för kommande detaljplanearbete. Det blir utgångspunkten för att göra torget till en trygg och attraktiv plats där alla kan mötas och känna sig välkomna.

Dagens torg har en geometri och struktur som försvårar utveckling och med dagens utbud lever det inte fullt ut upp till de förväntningar Hammarkulleborna har. Genom dialogprocesser och enkäter har en bild formats av det utbud Hammarkulleborna önskar av torget. Med avstamp i bland annat det har utvecklingsarbetet startat och målsättningen är att skapa ett attraktivt och levande torg som även lockar besökare från andra delar av staden.

Det nya torget kommer att innehålla både verksamhetslokaler och bostäder och därtill mötesplatser och aktivitetsytor som bidrar till liv och rörelse.

Tre arkitektteam tog fram idéer till utvecklingen av framtidens Hammarkulletorg. I förslagen efterfrågades innovation kring gestaltningen, bostäder och verksamheter. Under sommaren har de boende kunnat tycka till om idéerna som ställts ut på biblioteket. Synpunkter från boende och referensgrupper har varit en del i en omfattande utvärdering där LINKS förslag nu valts ut.

– Nu ser vi fram emot nästa steg med torgets framtida utformning så att en välfungerade, attraktiv och trygg mötesplats utvecklas för de boende i Hammarkullen, säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Nästa steg blir att jobba vidare med Links förslag för att utveckla det ytterligare både när det gäller utformning och innehåll. Hammarkulletorget, som ägs av Bostadsbolaget, utgör hjärtat i utvecklingen av Hammarkullen med sin närhet till god kollektivtrafik, handel och service. Det nuvarande Centrumhuset kommer att ersättas för att ge plats åt nybyggnation med handel, bostäder och lokaler för service.

– En viktig del i Links förslag är att livsmedelsbutiken, spårvagnshållplatsen och busshållplatsen hamnar nära varandra när bussen dras fram till torget. Det ökar tillgängligheten och gör vardagslivet lättare för människor, säger Martin Clase, projektutvecklare på Framtiden Byggutveckling.

– Vi har utformat ett förslag som tar avstamp i platsen och Hammarkullebornas egna visioner. Det är en stor ära att fortsätta arbetet tillsammans med Framtiden Byggutveckling och alla de som berörs av eller vill vara med och förbättra det nya Hammarkulletorget, säger Mikael Stenqvist, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.