Hoppa till innehåll

Sammanfattning av året i våra utvecklingsområden

Bostadsbolaget har tre utvecklingsområden – Biskopsgården, Hammarkullen och Tynnered.
Här utgår arbetet ifrån Framtidenkoncernens framtagna strategiska planer för superförvaltning och Framtidens stadsutveckling.

Målet är att inga områden i Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta år 2030. Vi har sammanfattat Bostadsbolagets arbete i sina utvecklingsområden under 2023.

Biskopsgården

I år har fokus i Biskopsgården varit att förtydliga och konkretisera uppdraget utifrån hyresgästsnytta (NKI) och lokal lägesbild. Det innebär att ha örat mot marken för att kunna göra rätt insatser, på rätt platser, i rätt tid, tillsammans med rätt aktörer och utvärdera dem. Därför har vi arbetat mycket med lokal närvaro i våra bostadsområden. Vi har dessutom utökat arbetet till fler områden på Hisingen, som Brunnsbo och centrala Hisingen.

Vi har förstärkt insatserna inom fokusområdet trygghet. Arbetet med analys av NKI, lokal lägesbild, trygghetsdialoger, trygghetsvandringar och Orange Week har utvecklats i samarbete med vår trygghetsorganisation, förvaltningen, Göteborgs Stad och polisen.
Likaså har arbetet mot oriktiga hyresförhållanden och sophantering utan nedskräpning
systematiserats och utvecklats under året.

Vi har genomfört Boendebudgeten från 2021 med en temporär isbana, matträffar och loppisar, vattenlek, resa till Skara Sommarland och Liseberg, gårdsträffar med mera.

Vi har erbjudit feriejobb i samverkan med staden och unga vuxna visstidsanställning inom vår förvaltning för att sedan matcha dem mot fortsatt arbete eller utbildning.
Samarbetet med Röhsska Museet och Designklubben har fortsatt med syftet erbjuda barn i området meningsfulla aktiviteter över alla lov och feriejobb inom kultursektorn.
Genom Designklubben har vi även kunnat arbeta med platsutveckling, som resulterade i framväxten av Drakparken.

Samarbetet med lokala föreningar har utvecklats, exempelvis med Brämaregårdens FC och GAIS som startat träningar i bostadsområdet.

Satsningar inom området skola och aktiv fritid har skett genom samarbeten med Lights On, Skolan som arena och Bo Bra i form av läxhjälp.

Hammarkullen

Under 2023 har fokus i Hammarkullen legat på att utvärdera och analysera de insatser som redan är i gång. Antalet samarbeten har också koncentrerats till ett mindre antal för att på så sätt kunna lägga mer kraft på dessa för mer långsiktiga resultat. Exempel på ett sådant samarbete är Familjeakademin. En föräldrastödjande insats i samverkan med socialförvaltningen och skolan. I slutet av året ska ett samverkansavtal upprättas för att säkra framdrift av projektet fram till 2026.

Tryggheten är ett annat fokusområde och under året har en rad insatser gjorts för att öka tryggheten i Hammarkullen. Bland dessa finns trygghetssäkrade fastigheter, trygghetsvandringar, trapphusmöten, dörrknackning och gemensam städdag med alla hyresgäster. Rent och snyggt är också viktigt och nytt för i år är den skärpta nedskräpningsrutinen. De första trapphusvärdarna är på plats som i sin tur genomfört ett antal gemensamma aktiviteterna med sina grannar.

Arbetet med att motverka oriktiga hyresförhållanden fortsätter och ger resultat. Antalet felaktiga kontrakt minskar. En annan verksamhet som visar bra resultat är jobbsatsningen Ung Framtid. Drygt 70 procent av dem som fått tillfälligt jobb hos oss går vidare till annat arbete eller studier. Genom Framtidshubben som öppnade i år kommer ännu fler att komma i arbete.

Under året har de vinnande bidragen i Hammarkullens boendebudget genomförts och arbetet med att planera för 2024/2025 har påbörjats. En viktig del i att bryta segregationen är att de boende känner sig delaktiga och kan påverka sitt liv och sin vardag. Genom satsningar som Camp Demokrati, entreprenörskap för ungdomar och den gedigna introduktionen för våra timanställda inom Ung Framtid uppmuntras de boende till delaktighet och ökar kunskapen
om demokratifrågor. Vi satsar även på hälsa och meningsfull fritid genom Sambafotboll
och Löparakademin.

Tynnered

Samarbetet mellan Bostadsbolaget, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Volvo Cars i ”Destination Tynnered” fortsatte starkt under 2023. Målet är att göra Tynnered till ett attraktivt och tryggt område genom insatser inom skola, jobb, fritid och stadsutveckling. Årets höjdpunkter inkluderar evenemang som Jobbfestivalen, Sagodraken (en temporär mötesplats för barn och föräldrar), Nextar (främjande av samverkan mellan skola och arbetsliv) samt
frukostmöten för erfarenhetsutbyte.

Den fastighetsägarförening som bildades i området 2022 har nu undertecknat ett BIDavtal
(Business Improvement District) tillsammans med Göteborgs Stad och polisen. Föreningen har under 2023 fokuserat på att bygga upp en organisation, kartlägga området för framtida åtgärder och genomföra utbildningar inom brottsförebyggande förvaltning. De har även engagerat sig i policyfrågor som osund konkurrens och platssamverkan och uppmanat medlemmarna att göra egna analyser av sina fastigheter och verksamheter.

Samarbetet med våra systerbolag Familjebostäder och Poseidon har resulterat i flera
positiva initiativ som till exempel Framtidshubben, med uppdraget att vägleda och
stötta boenden i Frölunda/Tynnered till arbete, studie och entreprenörskap. De olika initiativen berättar vi om i ett nytt gemensamt nyhetsbrev som startade upp under året, som går ut internt till all personal inom koncernen i Frölunda.

År 2023 tillkom också utvecklingsledare i området som samordnar de sociala insatserna. Med hjälp av ungdomar från vår jobbsatsning Ung Framtid har vi haft ännu fler resurser jämfört med tidigare. Fokus har varit att stödja barn och äldre genom att erbjuda läxhjälp, fritidsaktiviteter, gemenskapslokaler och trygghetsvandringar. Vi har också genomfört både fysiska och sociala åtgärder för att motverka kriminell verksamhet i området.

Drönarbild över Norra Biskopsgården

Hammarkulletorget ovanifrån

Bilden föreställer ett konstverk på en gavel till ett hus i Tynnered.