Hoppa till innehåll

Information kring nuläget i Rannebergen

Som vi berättat tidigare har både Bostadsbolagets och Framtidenkoncernens styrelse tagit beslut om att genomföra en bytesaffär med Victoria Park. Affären innefattar mark i Lövgärdet och omkring 280 lägenheter i Rannebergen, Fjällgrönan 4 – 10 och Fjällhavren 2 – 8.

Villkoret för att affären ska gå igenom är att den godkänns i kommunfullmäktige. Torsdagen den 7 december togs ärendet upp men återremitterades.

Stark kritik
Affärsuppgörelsen har tagits fram av representanter för båda parter. Eftersom Victoria Park är ett börsnoterat företag finns strikta regler för sekretess att hålla sig till. Bland annat att information inte får gå ut innan villkoren för affären är klarlagda. Konsekvensen blev att varken hyresgäster eller områdespersonal kunnat informeras om vad som var på gång och effekten av det är att många nu upplever sig överkörda och inte lyssnade på. Detta är inte Bostadsbolagets normala arbetsgång utan boendedialog är ett viktigt verktyg för oss och vi tar till oss kritiken.

Möjlighet att byta lägenhet i fem år
Tidigare har vi sagt att berörda hyresgäster får tillgång till Omflyttningsplatsen ytterligare ett år efter övertagandet. Vi har nu beslutat att vid en eventuell affär med Victoria Park förlängs den tiden till fem år.

Vad händer nu?
Affären kommer att tas upp på nytt i kommunfullmäktige men vi vet inte idag vilket datum det blir. Så fort vi vet kommer vi att berätta det.

Vi har nu i uppgift att samla in berörda hyresgästers tankar kring affären. Eftersom vi vill att precis alla ska få koma till tals har vi skickat ut ett frågeformulär till alla berörda. Svaren sammanställs sedan och lämnas vidare till Framtidenkoncernen och ägarna – det vill säga Göteborgs kommun.

Även övriga Rannebergenbor är naturligtvis välkomna med synpunkter. Information om vilken mejladress som ska användas finns i trapphusen.